500 plus dla osób z niepełnosprawnościami

Banknoty stuzłotowe i pięćdziesięciozłotowe.

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają emerytury, renty, zasiłki lub inne świadczenia w kwocie nieprzekraczającej 1100 zł, mogą wnioskować o dodatkowe środki. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów (9.07.2019 r.) premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że program wystartuje w październiku. Jakie będą kryteria przyznania 500 plus dla niepełnosprawnych? Od kiedy 500 PLUS będzie wypłacane?

Dodatek nie będzie wyższy niż 500 zł, a wraz z nim, wszystkie inne świadczeniami ze środków publicznych, nie mogą przekroczyć 1,6 tys. zł. Wniosek należy złożyć w instytucji, która wydała potwierdzenie niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. w ZUS, KRUS lub innej właściwej instytucji wypłacającej świadczenia emerytalno-rentowe.

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków rozpocznie od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 października 2019 r. Dodatek będzie przysługiwać od miesiąca, w którym prawidłowo wypełniono i złożono wniosek. Decyzja o przyznaniu świadczenia zostanie podjęta w ciągu 30 dni. Osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadające orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, będą mogły wystąpić o świadczenie uzupełniające.

Z szacunków rządu wynika, że roczny koszt wprowadzenia dodatkowego świadczenia to ok. 4,5 mld zł. Środki na ten cel będą pochodzić z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Fundusz Pracy może mu udzielać pożyczek lub przekazywać dotacje z budżetu państwa.

Ustawa została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Dodaj komentarz