Nowe programy PFRON „Dostępne mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla absolwenta”

Osoba na wózku wykonuje prace przy blacie kuchennym.

,,Samodzielność-Aktywność-Mobilność!’’ Mieszkanie dla absolwenta oraz ,Samodzielność-Aktywność-Mobilność’’ Dostępne Mieszkanie, to programy PFRON realizowane przez samorządy powiatowe, które przystąpiły do tej inicjatywy.

Ma ona stworzyć szansę osobom z niepełnosprawnościami na usamodzielnienie się, podjęcie aktywności zawodowej, a przede wszystkim społecznej. Programy mają ułatwiać wynajem, a także zakup mieszkania pozbawionych barier architektonicznych.

Pomoc w ramach programu S-A-M! Mieszkanie dla absolwenta mogą otrzymać:

  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, również w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie równoważne;
  • osoby posiadające status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  • osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
  • osoby, które złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • osoby, które złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Pomoc w ramach programu S-A-M! Dostępne mieszkanie mogą otrzymać:

  • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie równoważne, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  • osoby, które złożą oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • osoby, które przedłożą dokumenty o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • osoby, które w momencie składanie wniosku nie ukończyły 65 roku życia.

Wnioski o udzielenie wsparcia w ramach programów można składać w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia oraz bezpośrednio u realizatora właściwego ze względu na obecne miejsce zamieszkania wnioskodawcy. O wsparcie można ubiegać się do 31 grudnia 2024 r.

Więcej informacji na temat programów znaleźć można tutaj: „Dostępne mieszkanie”, „Mieszkanie dla absolwenta”.