Wzrasta dostępność uczelni! Znamy wyniki raportu z realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Młodzi ludzie, studenci. W sali uczelnianej rozmawiają ze sobą.

Już możemy zapoznać się z wynikami raportu, którego celem była ocena działań związanych z konkursami „konkursów PO WER Działania 3.5 „Uczelnia dostępna” oraz „Centrum wiedzy o dostępności”. Podsumowanie zostało przygotowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze wsparciem Funduszy Europejskich w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Założeniami głównymi programu „Uczelnia dostępna” jest wzrost zdolności organizacyjnej, kompetencyjnej i technicznej uczelni i nauczycieli akademickich do prowadzenia edukacji zdalnej i wzrost udziału studentów z niepełno sprawnościami wśród ogółu studentów. Do inicjatywy dołączyła ponad połowa działających w Polsce szkół wyższych, a całkowita wartość dofinansowania wyniosła 651,9 mln złotych (wartość projektów to 672,6 mln zł, kwota dofinansowania to 651,9 mln zł). Diagnoza dostępności uczelni opierała się w głównej mierze na publikacjach dotyczących tematyki dostępności, badaniach wśród studentów z niepełnosprawnościami oraz konsultacjach z ekspertami w zakresie dostępności. Ocenie końcowej podlegała trafność i użyteczność działań na rzecz zapewnienia równych możliwości kształcenia na poziomie wyższym osób ze szczególnymi potrzebami.

Pierwsze efekty programu oceniane są pozytywnie i uwzględniają w szczególności potrzeby osób z „widocznymi niepełnosprawnościami”. W największym stopniu poprawiła się możliwość skorzystania z pomocy asystenta, dostępność stron internetowych i dostosowanie egzaminów. Pracownicy uczelni częściej niż przed szkoleniem w roku akademickim 2021/2022 dostosowywali sposób komunikacji i proces kształcenia do indywidualnych potrzeb studentów. Kolejnymi pozytywnymi efektami programu jest większa wiedza i otwartość środowiska akademickiego na potrzeby studentów z niepełnosprawnościami. Jak wynika z raportu, najsłabsze efekty osiągnięto w dostępności infrastruktury, oznaczeniach, oświetleniu, nagłośnieniu i wyposażeniu w pętle indukcyjne. Przyczyną niewystarczającego dostosowania tego obszaru był m.in. limit wydatków na dostosowanie architektoniczne oraz największe deficyty w tym zakresie przed przystąpieniem do projektu. Zdecydowanej poprawy wymagają również kompetencje kadry dydaktycznej, w związku z pracą ze studentami w spektrum autyzmu, z zaburzeniami psychicznymi i w obszarze edukacji włączającej.

Pełen raport wraz z wnioskami i rekomendacjami znajduje się TUTAJ. Zapraszamy do lektury!