MFiPR: Polska wspiera europejski akt dostępności

Powiewające na masztach flagi Unii Europejskiej. Flagi w kolorze niebieskim z dwunastoma gwiazdkami ułożonymi w kształcie okręgu.

W Polsce tylko jedna na cztery osoby z niepełnosprawnością jest aktywna zawodowo. Średnia europejska jest dwa razy lepsza – aktywna jest co druga osoba. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest jednym z priorytetowych działań planowanych do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w następnej perspektywie finansowej UE.

Włączenie społeczne, aktywność zawodowa oraz prowadzenie niezależnego życia przez osoby z niepełnosprawnościami są możliwe między innymi dzięki stworzeniu środowiska, w którym powszechnie używane produkty i usługi są bardziej dostępne. Taki cel stawia przed państwami członkowskimi Europejski Akt o Dostępności (EAA).

Zdaniem minister Jarosińskiej-Jedynak,

  • Polska przywiązuje dużą wagę do kwestii dostępności i odpowiedniego wdrożenia EAA. – Cenimy ogromne zaangażowanie Komisji Europejskiej w działaniach na rzecz dostępności, cieszymy się z bardzo dobrej współpracy, którą prowadzimy już od czasów negocjacji EAA i liczymy na dalsze wsparcie merytoryczne i doradcze przy jego wdrażaniu. Minister przypomniała, że polska ustawa o dostępności z wrzesień 2019, zbliża nas do realizacji celów EAA – upowszechnia koncept dostępności w świadomości społecznej, daje ramy prawno-organizacyjne, w których ważne miejsce zajmą przepisy wdrażające EAA. Podkreśliła także, że Komisja Europejska odgrywa ważną rolę w koordynowaniu i zbliżaniu różnych zainteresowanych stron i rozwiązań na rzecz bardziej dostępnej Europy.

Europejski Akt o Dostępności (European Accessibility Act – EAA), czyli dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wymogów dostępności produktów i usług ma służyć realizacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. UE jest stroną tej konwencji. Dyrektywa ma pomóc w unikaniu wykluczenia społecznego spowodowanego niedostępnością produktów i usług – niemożliwością samodzielnego z nich korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami funkcjonalnymi. Podstawowym celem przepisów jest usuwanie barier (obecnych i potencjalnych) dla swobodnego przepływu dostępnych produktów i usług, które wynikają z rozbieżnych regulacji krajowych w zakresie dostępności. Termin przeniesienia dyrektywy do polskiego porządku prawnego upływa w 2022 r., a wdrożone przepisy mają być stosowane od 2025 r.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Dodaj komentarz