Około 5 mld zł wsparcia dla osób niepełnosprawnych w 2020 roku

Wózek inwalidzki stojący na alejce parkowej.

Zgodnie z przepisami ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i polityki Społecznej oraz innych resortów, przedstawili plan działań na 2020 rok w zakresie programów wsparcia osób niepełnosprawnych. W przyszłym roku przewidziano na te cele budżet w wysokości około 5 mld zł.

Warunkiem przystąpienia do programów realizowanych w ramach wsparcia z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych są: tryb naboru wniosków lub tryb otwartego konkursu ofert. Tryb naboru wniosku oraz tryb otwartego konkursu ofert dokonywany jest przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwego ministra lub Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast tryb naboru wniosków, w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, dokonywany jest przez wojewodów, którzy przekazują listy rekomendowanych wniosków ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego lub właściwemu ministrowi.

Ponadto w 2020 r. środki Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczone zostaną także na: wsparcie udzielane w ramach Funduszu Dostępności, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 r. poz. 1696) oraz finansowanie świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. oświadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. 2019 r. poz. 1622).

Programy planowane do realizacji w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  • Opieka wytchnieniowa – program, którego celem jest wsparcie dla członków rodzin (opiekunów) osób niepełnosprawnych w zakresie alternatywnej opieki czasowej.
  • Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – program, którego głównym celem jest zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
  • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – program wprowadzenia usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
  • Centra opiekuńczo-mieszkalne – program, który stanowi uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

Ministerstwo Zdrowia

  • Program pn. „Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na lata 2019-2020”.
  • Program/zadanie dot. zwiększenia dostępności do wideotłumaczy polskiego języka migowego w podmiotach systemu ochrony zdrowia. Zadanie to wpisuje się w założenia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, a jego beneficjentami będą osoby niesłyszące lub słabo słyszące doświadczające z tego powodu niepełnosprawności.
  • Zadanie obejmujące transport dla osób korzystających z dziennych domów pomocy medycznej.

Ministerstwo Infrastruktury – Programy i zadania dotyczące Polskich Kolei Państwowych, w tym usuwanie barier w obiektach dworcowych, które nie podlegają modernizacji w ramach Programu Inwestycji Dworcowych oraz zadanie, którego celem będzie zapewnienie pracowników z profesjonalnym podejściem do osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej.

Ministerstwo Sportu – Program, którego celem będzie wsparcie projektów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe w zakresie promocji sportu osób niepełnosprawnych.

Ministerstwo Cyfryzacji – Program pt. “Niepełnosprawni programiści na rynku pracy”, który będzie polegał na dostarczeniu osobom z niepełnosprawnościami profesjonalnych szkoleń z zakresu programowania. Zakres szkoleń zostanie dopasowany do potrzeb rynkowych, aby po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji osoby te mogły podjąć zatrudnienie, w tym w formie pracy zdalnej.

Dodaj komentarz