Opublikowano wytyczne WCAG 2.1 w polskim tłumaczeniu

Na pierwszym planie czarny klawisz z klawiatury komputera z symbolem osoby na wózku i symbolem WCAG.

12 marca br. zostało opublikowane autoryzowane tłumaczenie na język polski wytycznych dla dostępności treści internetowych WCAG 2.1

WCAG 2.1 opiera się na czterech zasadach:

  • postrzegalność,
  • funkcjonalność,
  • zrozumiałość,
  • solidność (w polskim i unijnym prawie określana jako kompatybilność).

Celem opracowanych wytycznych jest dostosowanie treści cyfrowych w taki sposób, aby stały się one bardziej dostępne, zrozumiałe i użyteczne dla szerokiego grona osób z niepełnosprawnościami w rozumieniu ogólnym. Mowa tutaj zarówno o osobach głuchych i niedosłyszących, osób niewidomych i słabowidzących, osobach z zaburzeniami mowy, nadwrażliwością na światło, osób z niepełnosprawnościami złożonymi czy osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aktualne standardy uwzględniają nowe sposoby na wprowadzanie danych m.in. za pomocą wirtualnej klawiatury Braille’a i pisma ręcznego. Wytyczne tyczą również każdego rodzaju urządzeń (stacjonarnych i mobilnych) oraz wszystkich technologii. Obowiązujący dokument WCAG 2.1, to szeroki wachlarz zaleceń, mnóstwo wartościowej wiedzy i informacji oraz swego rodzaju „kodeks” w zakresie równości szans i niedyskryminacji.

Szczegółowe informacje wraz z pełnym wykazem wytycznych WCAG 2.1

Dodaj komentarz