Wzrośnie próg dochodowy w programie 500+ dla OzN

Złote monety ułożone w w stos. Od najmniejszej ilości monet, do największej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o wzroście progu dochodowego dt. świadczenia uzupełniającego dla osób z niepełnosprawnościami z  1600 na 1700 złotych. Według zapewnień ministerstwa, osoby, które już otrzymują świadczenie dla niepełnosprawnych, nie będą musiały składać ponownych wniosków, świadczenie zostanie im podwyższone automatycznie. Zwiększenie progu dla świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami związane jest z waloryzacją emerytur. Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada, że od 1 marca wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24 procent jednak nie mniej niż o 70 zł brutto. Wzrosną najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne do 1200 zł (wzrost z 1100 zł), a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł (wzrost z 825 zł). Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji.

Jak skorzystać ze świadczenia?

Świadczenie uzupełniające w wysokości do 500 zł przysługuje dorosłym osobom posiadającym orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. A także  całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby korzystające ze świadczenia uzupełniającego nie mogą otrzymywać: emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), albo suma pobieranych świadczeń nie może przekraczać progu 1600 zł brutto.

W razie przekroczenia progu świadczenie uzupełniające jest obniżane według zasady „złotówka za złotówkę”. Do kwoty nie wliczają się m.in. dochody z pracy, zasiłek pielęgnacyjny, renty cywilnoprawne, dodatki (pielęgnacyjny czy kombatancki), alimenty ani też renta rodzinna przyznana dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia, lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25. roku życia.

Lista świadczeń, które są brane pod uwagę przy przyznawaniu świadczenia uzupełniającego 500 plus, jest dostępna TUTAJ.

Dodaj komentarz